صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات > شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال 

قوانین و مقررات

دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان


موضوع شيوه نامه شماره43686/420

مورخ88/08/27

بسمه تعالي


به منظور تسهیل، هماهنگی و تعیین روشهای تمدید و ارتقاء پایه پروانه های اشتغال به‌کار مهندسی، شیوه‌نامه ذیل در دو بخش تمدید و ارتقاء پایه تدوین می شود.
از تاریخ اجراي اين شيوه‌نامه، کلیه شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره از وزارت مسکن و شهرسازی که مغایر با مفاد این شیوه‌نامه است، خصوصاً شیوه‌نامه شماره23439/420/400 مورخ 3/7/1385 و اصلاحیه های بعدی مرتبط با آن ملغی اعلام می گردد:
ماده1 -تعاريف
در اين شيوه‌نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميروند:
1-1 دفتر: دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسکن وشهرسازي
1-2 سازمان مسكن استان: سازمان مسكن و شهرسازي استان
1-3 سازمان نظام استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
1-4 كميته آموزش استان: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان است كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تشكيل ميگردد.
1- 5 مدرس: مدرس شخص حقيقي است كه داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي حداقل پايه دو اصلي و مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي اصلي و مرتبط ساختمان و با حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهي و يا حرفه اي مهندسي بوده و توانائي علمي و تجربي او در حوزه رشته هاي مهندسي مربوطه توسط كميته آموزش استان مورد تأييد قرار گرفته باشد.
تبصره- در مورد برخي از عناوين و دروس كه متخصصين رشته‌هاي ديگر (بجز 7 رشته اصلي) صلاحيت تدريس آنها را دارند، نظير جوشكاري، آسانسور و امثال آنها، مدرس كسي است كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر بوده و به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد تأييد دفتر قرار گيرد.
ماده 2- عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌كار مهندسي
عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌كار مهندسي عبارتند از:
2-1 شركت در دوره‌هاي آموزشي
2-2 شركت در سمينارها و همايش‌ها
ماده3- كميته آموزش استان
كميته آموزش استان توسط سازمان نظام استان به شرح زير تشكيل ميشود:
3-1- متشكل از هفت نفر از مهندسان و صاحبنظران در حداقل 3 گروه اصلي ( گروه معماري و شهر سازي، گروه عمران و گروه تأسيسات) كه داراي پروانه اشتغال به‌كار حداقل پايه 2 اصلي و 5 سال سابقه كار مفيد آموزشي بوده كه بمدت 3 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
3-2- نماينده سازمان مسكن استان بدون داشتن حق رأي در جلسات كميته آموزش شركت مينمايد. مصوبات کميته آموزش مي‌بايست به سازمان مسکن و شهرسازي استان ارسال شود. در صورتيکه سازمان مسکن و شهرسازي استان ظرف مدت 20 روز نسبت به آن اظهار نظري نکند، مصوبات ياد شده لازم الاجرا تلقي مي شود.
3-3- نظام‌نامه داخلي كميته آموزش استانها، توسط شوراي مرکزي نظام مهندسی ساختمان تهيه و يك نسخه از آن به دفتر امور مقررات ملّي ساختمان ارسال ميگردد. در صورتيكه دفتر ياد شده ظرف مدت 20 روز نسبت به آن اظهارنظري نكند، نظام‌نامه مزبور لازم الاجرا تلقي ميشود.
ماده4- وظايف كميته آموزش استان
4-1- نظارت مستمر بر كيفيت و كميت دوره‌هاي آموزشي
4-2- نظرخواهي از شركت‌كنندگان در دوره‌ها و بررسي اعتراضات، پيشنهادات و نظرات به منظور برطرف نمودن نواقص وكمبودهاي دوره‌هاي آموزشي
4-3- ارائه گزارش برگزاري دوره‌ها به هيأت مديره سازمان نظام استان
4-4- ارائه پيشنهاد درخصوص سرفصلها، مدت زمان دوره‌ها و دوره‌هاي آموزشي خاص مورد نياز استان به دفتر
4-5 - بررسي صلاحيت متقاضيان دريافت پروانه آموزش و تطابق شرايط آنان با معيارهاي ابلاغ شده از طرف دفتر و اعلام اسامي افرادي كه صلاحيت آنها در كميته آموزش استان مورد تأييد قرار گرفته به سازمان مسكن استان جهت تأييد و صدور پروانه آموزش. كميته آموزش استان تسهيلات لازم را براي صدور پروانه آموزش اعضاي هيأت علمي دانشگاهها فراهم خواهد آورد.
4-6- ارزيابي مستمر عملكرد مدرساني كه پروانه آموزش دريافت نموده‌اند وارائه گزارش در صورت لزوم
4-7- اعلام نظر درخصوص تمديد پروانه‌ آموزش مدرسان در مقاطع لازم به سازمان مسكن استان.
ماده5- وظايف دفتر
5-1- نظارت عاليه و ارزيابي عملكرد كميته آموزش، سازمان نظام استان و سازمان مسكن استان در جهت هر چه بهتر برگزار شدن اين شيوه‌نامه و دستور اقدام در راستاي اصلاح موارد
5-2- بررسي و تأييد صلاحيت مجريان آموزشي و بررسي و جمع‌بندي پيشنهادات واصله از سازمان مسكن استان و صاحبنظران درمورد دوره‌هاي آموزشي اجرا شده
5-3- اعلام سرفصلها و عناوين دوره‌هاي آموزشي و تهيه منابع آموزشي يكسان براي دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي مهندسان در سراسر كشور.
5-4- بررسي شكايات، نظرات و پيشنهادات ارسالي در موارد مرتبط با موضوع آموزش از كليه استانها و اقدام در راستاي اصلاح موارد مطرح شده
5-5- نظارت عاليه بر دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي برگزار شده در استانهاي كشور
5-6 - ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز
5-7- لغو دوره‌ها يا سمينارهاي آموزشي كه مطابق با ضوابط اعلام شده برگزار نگرديده
5-8- تنظيم و ابلاغ شرايط و مشخصات متقاضيان دريافت پروانه آموزش
5-9- تنظيم و ابلاغ شرايط و مشخصات متقاضيان مجریان آموزشی
5-10- نظارت عاليه بر عملكرد مدرسان داراي پروانه‌ آموزش و ارزشيابي موردي و اقدام لازم در جهت لغو پروانه آموزش مدرسان فاقد صلاحيت
5- 11- بررسی، تأييد و اعلام فهرست دانشگاهها و مراكز معتبر آموزشي به سازمانهاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استانها
ماده6- وظايف سازمان نظام استان
6-1- انتخاب اعضاي كميته آموزش استان و تشكيل آن
6-2- انجام تمهيدات لازم در برگزاري و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي و عملكرد مجريان آموزشي
6-3- اطلاع رساني عمومي و گسترده به منظور شناسايي مجريان آموزشي و صدور مجوز براي مجري آموزشي صاحب صلاحيت
6-4- صدور گواهينامه موفقيت در پايان دوره آموزشي با هماهنگي سازمان مسكن استان
6-5- نظارت بر عملكرد مدرسان داراي پروانه‌ آموزش و ارزشيابي مدرسان.
6-6- ارسال نظر کمیته آموزش استان در خصوص بررسی صلاحیت مراکز معتبر آموزشی مورد تأیید به دفتر جهت تصویب نهائی
ماده7- وظايف سازمان مسكن استان
7-1- نظارت بر حسن اجراي دوره‌ها وسمينارهاي آموزشي و تأييد آن
7-2- نظارت بر عملكرد كميته آموزش استان و ارائه گزارش به دفتر
7-3- بررسي، تأييد نهائي و صدور پروانه اشتغال به‌كار آموزش براي افراد معرفي شده از طرف كميته آموزش استان
7-4- اخذ و بررسي گزارش عملكرد مدرسان دوره‌هاي آموزشي در زمان تمديد پروانه آموزش از كميته آموزش استان و اقدام لازم در جهت لغو پروانه آموزش مدرسان فاقد صلاحيت
7-5- بررسي عملكرد مجريان دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان در استان
ماده8- مجري آموزشي
8-1- سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استانها از طريق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز معتبر آموزشي نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي اقدام مينمايند. مراكز ياد شده در صورت دارا بودن شرايط موضوع بند 5-11، مي‌توانند از سازمان نظام استان درخواست مجوز فعاليت به عنوان «مجري آموزشي» نمايند. فهرست دانشگاهها و مراكز معتبر آموزشي توسط دفتر امور مقررات ملّي ساختمان به سازمانهاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي استانها اعلام خواهد شد.
8- 2- مجري آموزشي موظف است كه در برگزاري دوره‌ها كليه مصوبات مربوطه را رعايت نمايند.
8- 3- مجوز فعاليت مجري آموزشي كه توسط سازمان نظام استان صادر مي‌گردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه مجريان آموزشي مذكور بخواهند در استانهاي ديگري فعاليت نمايند بايد از سازمان نظام استان مربوط نيز مجوز فعاليت دريافت نمايند.
8-4- مجوزهاي صادره به مدت 3 سال معتبر بوده و امكان تمديد آن درصورت مطابقت با ضوابط مربوط امكان‌پذير است.
8-5- مجري آموزشي موظف است تنها از مدرسان داراي پروانه اشتغال به كار آموزش در تدريس دوره‌ها استفاده نمايند.
8-6- هيچيك از اعضاي كميته آموزش استان نمي‌توانند به عنوان شريك يا سهامدار يا مشاور در مجري آموزشي فعاليت داشته باشند.
ماده9- مدرسان
9-1- كليه اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي واجد شرايط مندرج در «بند 1-5 ماده 1» اين شيوه‌نامه كه تمايل به تدريس در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي مهندسي ساختمان را دارند، بايد نسبت به اخذ پروانه آموزش اقدام نمايند.
9-2- پروانه آموزش توسط سازمان مسكن استان صادر مي‌گردد و هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد مي‌تواند براي يك يا چند دوره درخواست صلاحيت نمايد. كسانيكه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به‌كار ميباشند، صلاحيت آموزش آنان در پشت پروانه آنان درج خواهد شد.
9-3- مجريان آموزشي براي تدريس در دوره‌هاي مصوب براي تمديد يا ارتقاء پايه صرفاً بايد از مدرسان داراي پروانه آموزش در دوره مربوطه استفاده نمايند.
9-4- پروانه آموزش سراسري بوده و مدرسان مذكور مي‌توانند در كليه استانهاي كشور فعاليت نمايند.
9-5- پروانه آموزش به مدت 3 سال معتبر بوده و تمديد آن درصورت مطابقت با شرايط ابلاغ شده بلامانع مي‌باشد.
9-6- كليه مدرساني كه پروانه آموزش دريافت نموده‌اند بايد كليه ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي را رعايت نمايند. در غير اينصورت پروانه اشتغال به‌كار آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال مي‌گردد.
9-7- مدرسان نمي‌توانند رأساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمايند و بايد در چهارچوب فعاليتهاي سازمان نظام استان و يا مجري آموزشي فعاليت نمايند.
ماده 10- عناوین و سرفصلهای دوره‌های آموزشي
10-1- عناوین و سرفصلهاي دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي و نحوه امتیازبندی آنها جهت تمدید و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌كار مهندسان در تمامی رشته‌ها و پایه‌ها در مقاطع مختلف، پس از تهيه و تصويب توسط دفتر اعلام خواهد شد.
ماده 11- تمدید پروانه اشتغال به‌كار مهندسي:
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی، فهرست دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی مورد نیاز تمدید بانضمام عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با آنها را به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ خواهد نمود. الزام به شرکت در دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان تدوین و ابلاغ شده و يا به مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اضافه شده باشد و یا فناوري نوین و شرایطی که ضرورت رعایت آن به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمانهای نظام استانها موظفند نسبت به تأمین شرایط لازم برای برقراری دوره ها و يا سمينارهاي آموزشی اقدام نمايند. پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی کلیه متقاضياني که بدین ترتیب دوره‌های آموزشی را طی مي‌نمایند، توسط سازمانهای استانی تمدید خواهد شد. بدیهی است چنانچه دستورالعمل‌هاي فني یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان براي تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی ابلاغ نگردد تمدید پروانه‌های اشتغال بلامانع خواهد بود.


ماده 12- ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌كار مهندسي:
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مختلف زمانی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسي را مشروط به گذراندن دوره های آموزشی و يا سمينارهاي خاص می نماید. عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با اين دوره ها و يا سمينارها از طريق دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استانها ابلاغ خواهد شد. آزمون پایان دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در تهران توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان وشهرسازی و در استانها از طریق سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالی و با نظارت سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها برگزار میگردد.
در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی متقاضياني كه به ترتيب فوق نسبت به تمديد پروانه اقدام نموده اند، در صورت تکمیل سنوات مربوطه، صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که نسبت به گذراندن دوره های آموزشی و يا سمينارهاي ياد شده و همچنين طي دوره هاي موضوع ماده 12 اين شيوه‌نامه اقدام نموده باشند.
ماده 13- برنامه‌هاي توسعه آموزش
به منظور بهنگام نگاه داشتن دانش فني مهندسان داراي پروانه اشتغال به‌كار مهندسي، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته‌هاي مختلف برنامه هاي آموزشي را تهيه و پس از تأييد دفتر امور مقررات ملّي ساختمان به وسيله سازمانهاي نظام استانها به اجرا ميگذارد. گذراندن دوره‌هاي مذكور با شرايطي که شوراي مركزي اعلام ميكند، براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي ضروري است.
ماده 14- اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به‌کار مهندسي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها در صورت موفقيت در آزمون ورود به حرفه از شمول اين دستورالعمل مستثنا بوده و با ارائه گواهي آموزشي و يا پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با طراحي، اجرا و نظارت در رشته مورد نظر از مؤسسه آموزشي - پژوهشي و يا دانشگاه مورد نظر مبني بر فعاليت عضو هيأت علمي در رشته مورد تقاضا، تمديد و يا در مورد ارتقاء پايه پس از تكميل سنوات تجربي موضوع ماده 11 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت خواهد پذيرفت.
ماده 15- اين شيوه نامه در جلسه مورخ 15/7/88 كارگروه آموزش و پژوهش و ترويج مقررات ملّي ساختمان و با حضور نمايندگان شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در 15 ماده تصويب و از اول دیماه سال 1388 لازم الاجرا خواهد بود. در موارد سكوت يا ابهام، نظر دفتر امور مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل ميباشد. کلیه شیوه‌نامه‌هاي قبلي مغایر با این شیوه نامه از جمله شیوه نامه شماره 23439/420/400 مورخ 3/7/1385 و اصلاحیه های بعدی مرتبط به آن نيز ملغی ميباشد.

<<بازگشت