صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات > انواع آزمون و مستندات قانونی 

انواع آزمون و مستندات قانونی

 


 انواع آزمون

الف) آزمون‌هاي حرفه‌اي مهندسان كه شامل آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان جهت اخذ پروانه اشتغال بكار در هفت رشته مهندسي به شرح زير و آزمونهاي پايان دوره آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه يا تمديد آن مي‌باشد:

-معماري (سه بخش طراحی معماری، نظارت و اجرا)
-شهرسازي
-عمران(در سه بخش نظارت و محاسبات و اجرا)
-مكانيك
-برق
-نقشه‌برداري
-ترافيك
ب) آزمونهاي حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان كه در شش رشته به شرح زير جهت اخذ و ارتقاء پروانه اشتغال بكار كارداني برگزار مي‌گردد:
-معماري
-شهرسازي
-عمران
-مكانيك
-برق
-نقشه‌برداري
ج) آزمونهاي تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي
مستندات قانوني
ماده5: آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
براي صدور« پروانه اشتغال» علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي درآزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف- دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل 1 سال كارآموزي يا سابقه كار
ب- دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال كارآموزي يا سابقه كار
ج- دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل 3 سال كارآموزي يا سابقه كار
ماده11: آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، « پايه3»، « پايه2»، «پايه1» و «ارشد» صادر مي‌شود. براي متقاضيان « پروانه اشتغال»، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده 5 « پروانه اشتغال»«پايه3» صادر مي‌گردد. جهت ارتقاء از« پايه3» به «پايه2» داشتن 4 سال و از «پايه2» به«پايه1» 5 سال و از« پايه1» به «ارشد» 6 سال سابقه كار حرفه‌اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره1 :  اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در« رشته‌هاي اصلي» مي‌باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده 5 اين آئين‌نامه، متقاضي دريافت « پروانه اشتغال» هستند، چنانچه ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه جهت تعويض يا دريافت « پروانه اشتغال» مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌اي طبقه‌بندي و بدون آزمون در يك درجه پايين‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتيكه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه نمايند درجه « پروانه اشتغال» با توجه به سنوات تجربه حرفه‌اي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.


ماده21: آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها و تخصص‌ها، صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و تخصصي نمايد.

ماده26: آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي درصورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط، در يكي از رشته‌هاي موضوع« قانون» حسب مورد« پروانه اشتغال» در سه درجه پايه3، پايه2 و پايه1 به شرح زير صادر مي‌شود:

الف-براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته‌هاي موضوع« قانون» با:
- داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه3.
- جهت ارتقاء از پايه3 به پايه2 داشتن 4 سال و از پايه2 به پايه1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ب- براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي موضوع «قانون» با:
- داشتن 6 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه3.
- جهت ارتقاء از پايه3 به پايه2 داشتن 4 سال و از پايه2 به پايه1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
پ- براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع« قانون» با:
- داشتن 7 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه3.
جهت ارتقاء از پايه3 به پايه2 داشتن 5 سال و از پايه2 به پايه1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت- براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع« قانون» با:
- داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفيد براساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه3.
جهت ارتقاء از پايه3 به پايه2 داشتن 5 سال و از پايه2 به پايه1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
 

تبصره : سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدارك مندرج در ماده6 اين آئين‌نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي‌شود.


ماده28: آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي‌باشد.
سؤالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري« نظام مهندسي استان» آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است.پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.