صفحه اصلی > آزمون کاردان های فنی ساختمان > معماری > مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان 

مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان مرداد 94

 

رشته معماري (كارداني)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
مبحث اول (تعاريف)- (1392)
مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- (1392)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- (1392)
مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)- (1389)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)- (1392)
مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) (1390)
گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *
جزئيات اجرائي ساختمان*
اصول اجرائي ساختمان*
آشنايي با فناوري‌هاي نوين ساختمان*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 :
در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.