صفحه اصلی > آزمون کارشناسی رسمی دادگستری > گروه ها، صلاحیت کارشناسی و تعرفه دستمزدها > عناوین ، شرح صلاحیت ها و شرایط احراز صلاحیت گروه های 12 گانه کارشناسی 

 

  گروه دو - ارزشیابی اموال منقول 

  گروه یک - منابع آب و معادن 


دریافت فایل

 


دریافت فایل

          گروه چهار - امور مالی       

گروه سه - امور پزشکی و غذائی


دریافت فایل

 


دریافت فایل

 

گروه شش - راه و ساختمان و نقشه برداری

   گروه پنج - امور وسائل نقلیه  


دریافت فایل

 


دریافت فایل

        گروه هشت - فنون هنری      

     گروه هفت - صنعت و فن     


دریافت فایل

 


دریافت فایل

   گروه ده - خدمات اداری و عمومی  

گروه نه - کشاورزی و منابع طبیعی


دریافت فایل

 


دریافت فایل

     گروه دوازده - بیو و نانو تکنولوژی    

     گروه یازده - ایمنی و حوادث   


دریافت فایل

 


دریافت فایل