صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات > شيوه‌ نامه اجرايي طراحي، اجرا و نظارت بر لوله كشي گاز  

شيوه‌ نامه اجرايي طراحي، اجرا و نظارت بر لوله كشي گاز متقاضيان عمده، با ميزان مصرف ساعتي بيش از 160 متر مكعب در ساعت

بسمه تعالي
400/420/ 87 به شماره 56830 /11/ شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه مورخ 6
وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت
مقدمه:
در اجراي مواد 4 و 32 الي 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تبصره ذيل مادة 4 تفاهم نامه فوق و در جهت ساماندهي، طراحي، اجرا و نظارت بر لوله كشي گاز انواع متقاضيان عمده مسكوني، تجاري كه ميزان مصرف ساعتي گاز آنهابيش از 160 متر مكعب درساعت يا فشار گاز بيش از 4.1 1(يك چهارم) پوند بر اينچ مربع كه موضوع تفاهم نامه مذكور مي باشد، اين شيوه نامه اجرايي تدوين و از تاريخ ابلاغ براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله كشي گاز مشمول مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان (بخش متقاضيان عمده) لازم الاجرا مي باشد.

اركان اصلي اين شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت و ساير اركان مرتبط با آن ، سازمان مسكن و شهرسازي استان، شركت ملّي گاز ايران، شركت هاي گاز استاني، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مهندس ناظر، مجري لوله كشي گاز و متقاضي هستندكه وظايف و تعهدات هر يك در ارتباط با لوله كشي گاز اماكن به شرح زير تعيين و فرآيند گردشكار آنها طبق پيوست شماره ( 4) تعريف شده است.
ماده 1) تعاريف:
در اين شيوه نامه عبارات در معاني مربوطه زير ب ه كار مي روند.
كميته مشترك راهبردي: كميته مشترك راهبردي تفاهم نامه براساس تبصره ماده 4 تفاهم نامه متشكل از نمايندگان وزارت
مسكن و شهرسازي، وزارت نفت و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
سازمان مسكن استان : سازمان مسكن و شهرسازي استان.
شوراي مركزي : شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
سازمان نظام استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
شركت گاز: شركت ملّي گاز ايران.
شركت گاز استان: شركت گاز استان مربوطه.
مفسر ذيصلاح : شخص داراي صلاحيت تفسير فيلم راديوگرافي يا آزمايشهاي تخصصي.
مبحث هفدهم (بخش متقاضيان عمده): مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان است كه محتواي آن براي كاربري گاز طبيعي تحويلي به ساختمانهاي با ميزان مصرف ساعتي گاز بيش از 160 متر مكعب درساعت يا فشار گاز بيش از
 1/4 (يك چهارم) پوند بر اينچ مربع تدوين گرديده است (با رعايت بند 2-2-3 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ، نظامات اداري صفحه 2)
متقاضيان عمده : مالك يا نماينده مالك يا مالكين ساختمانهايي هستند كه پي گير دريافت انشعاب گاز با ميزان درخواست ساعتي گاز بيش از 160 مترمكعب در ساعت و يا فشار گاز مورد تقاضاي بيش از 1.41 (يك چهارم ) پوند بر اينچ مربع مي باشند.
مشتركان عمده: متقاضيان عمده كه عقد قرارداد با شركت گاز استان مربوطه را انجام داده و داراي شماره قرارداد يا اشتراك مي باشند.
طراح: مهندس طراح، محاسب و تعيين كننده مصارف، مشخصات فني و مصالح لوله كشي گاز فشار قوي بر اساس مبحث هفدهم (بخش متقاضيان عمده ) و داراي پروانه اشتغال به كار پايه يك اصلي در رشته تأسيسات مكانيكي و داراي صلاحيت طراحي در اين زمينه باشد.
مهندس ناظر: مهندس ناظر از مهندسان تأسيسات مكانيكي ساختمان كه داراي پروانه اشتغال به كار پايه يك اصلي وداراي صلاحيت نظارت در اين زمينه باشد.
تبصره: استفاده از مهندس ناظر گاز موضوع اين شيو هنامه در مواردي الزامي است كه ساختمان فاقد مهندس ناظر تأسيساتمكانيكي باشد و در صورت وجود مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي انجام نظارت گاز بدون دريافت هزينه بر عهده وي مي باشد.
مجري: مجريان حقوقي لوله كشي گاز ساختمان شركتهايي هستند كه در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي آگهي شده و لوله كشي گاز ساختمانها جزء اساسنامه شركت باشد و از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار با صلاحيت اجرا دريافت نموده باشند.
هيأت 3 نفره گاز استان: هيأتي مركب از نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي، شركت گاز استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر استان مي باشد و دبيرخانه آن سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.
ماده 2) شرح وظايف و تعهدات
الف) وزارت مسكن و شهرسازي
1) نظارت عاليه بر دوره هاي آموزشي و آزمون هاي پايان دوره .
2) نظارت عاليه بر عملكرد سازمان نظام استان و اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل در بخش نظارت، طراحي و اجراي لوله كشي گاز.
3) برگزاري جلسات كميته مشترك راهبردي تفاهم نامه با حضور نمايندگان وزارت نفت و شوراي مركزي به منظور ايجاد همكاري و هماهنگي هاي لازم.
ب ) شركت ملّي گاز ايران
1) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين مقررات ملّي ساختمان و ضوابط ايمني و آموزشي در ارتباط با معيارها و استانداردهاي فني طراحي، اجرا و نظارت بر لوله كشي گاز متقاضيان عمده.
2) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه و تنظيم دستورالعمل تعيين صلاحيت مجري .
3) اعلام فهرست شركتهاي حقوقي مجري لوله كشي گاز فشار قوي كه داراي صلاحيت مي باشند.
پ) سازمان مسكن استان
1) نظارت و تأييد دوره هاي آموزشي و آزمون پايان دوره و تأييد گواهي هاي پايان دوره مربوطه.
2) درج صلاحيت نظارت و طراحي لوله كشي گاز مشتركان عمده در پروانه اشتغال بكار مهندسان تأسيسات مكانيكي ساختمان پس از طي مراحل قانوني.
3) صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار براي مجريان لوله كشي گاز مشتركان عمده با درج صلاحيت طراحي و اجرا.
4) كنترل و نظارت بر عملكرد سازمان نظام استان در خصوص اجراي صحيح اين شيوه نامه و ارائه گزارشات مربوطه به وزارت مسكن و شهرسازي.
ت ) شوراي مركزي
1) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين ضوابط ايمني و آموزشي در اجراي صحيح مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان.
2) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي مرتبط با شيوه نامه .
3) كنترل و بررسي عملكرد سازمانهاي نظام استان در اجراي اين شيو هنامه و ارائه گزارشات مربوطه به وزارت مسكن و شهرسازي.
4) برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مدرسان دوره هاي آموزشي مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان با همكاري شركت گاز و اخذ تأييديه از وزارت مسكن و شهرسازي.
5) اخذ سرفصل ها و منابع دوره هاي آموزشي تفسير فيلم هاي راديوگرافي، بررسي آزمايشات مقاومت/ نشتي و حفاظت در مقابل زنگ زدگي شبكه هاي گازرساني از شركت گاز و با هماهنگي با وزارت مسكن و شهرسازي و ابلاغ به سازمان هاي نظام استان جهت برگزاري دوره هاي مذكور.
6) اخذ فهرست اقلام انواع مصالح استاندارد لوله كشي گاز و ساير موارد مرتبط از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اضافه نمودن مصالح استاندارد جديد مورد تأييد آن مؤسسه با هماهنگي با وزارت مسكن و شهرسازي در فهرست مذكور و ابلاغ به سازمان نظام استان جهت اجرا.
7) انجام اقدامات لازم براي بهنگام نگهداشتن دانش فني و مهارت طراحان، ناظران و مجريان.
8) كليه دوره هاي آموزشي در استانها مي بايستي زير نظر شوراي مركزي سازمان برگزار گردد.
ث ) سازمان نظام استان
1) برگزاري دوره هاي آموزشي علمي و عملي لول هكشي گاز ساختمان در قالب مبحث هفدهم (بخش متقاضيان عمده) طبق سرفصل پيوست شماره ( 3) براي مهندس ناظر، طراح و مجري واجد شرايط و اخذ آزمون پايان دوره با نظارت سازمان مسكن استان.
2) صدور گواهي پايان دوره براي اشخاصي كه موفق به گذراندن دوره آموزشي مبحث هفدهم (بخش متقاضيان عمده) شده اند و ارائه آن به سازمان مسكن استان جهت تأييد نهايي.
3) معرفي مهندس ناظر به مجري و متقاضي.
4) انتشار فهرست كامل مجريان و طراح هاي واجد صلاحيت.
5) تأييد امضاي مهندس ناظر و طراح.
6) بازآموزي و بهنگام ساختن دانش فني مجريان لوله كشي گاز
7) آموزش افراد واجد شرايط براي تفسير فيلم هاي راديوگرافي، بررسي آزمايشات مقاومت/ نشتي و حفاظت در مقابل زنگ زدگي شبكه هاي گازرساني جهت همكاري لازم با مهندس ناظر طبق سرفصل ابلاغي از وزارت مسكن و
شهرسازي با هماهنگي شوراي مركزي. سرفصل ها و منابع دوره هاي آموزشي مي بايست توسط شركت ملّي گاز ايران تدوين و پس از اخذ تأييديه وزارت مسكن و شهرسازي از طريق شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
ساختمان به سازمانهاي نظام استان ابلاغ شود.
8) دريافت و بررسي گزارشات ارائه شده از طريق مهندس ناظر و رسيدگي به تخلفات گزارش شده.
9) كنترل و نظارت بر عملكرد طراح، مهندس ناظر و مجري و ارائه گزارشات مورد درخواست به سازمان مسكن استان.
10 ) اعلام خاتمه لول هكشي گاز به شركت گاز جهت تحويل كنتور و ساير تجهيزات انشعاب گاز طبق پيوست شماره (1)
و اعزام مهندس ناظر در زمان برقراري جريان گاز براي تأييدكارهاي انجام شده توسط مجري و مهندس ناظر پروژه.
11 ) ثبت و بررسي شكايات واصله عليه طراح ، مهندس ناظر يا مجري و اقدام جهت رفع اختلافات ايجاد شده و در صورت لزوم تشكيل پرونده وارسال آن به شوراي انتظامي يا مراجع حقوقي ذيربط .
12 ) ايجاد راهكارهاي اندازه گيري رضايت مشتركين از طريق نظرسنجي و تهيه نمودار آن جهت بهبود و بالا بردن كيفيت كار در راستاي تكريم ارباب رجوع .
13 ) بازرسي ادواري از شبكه داخلي اماكن بوسيله مهندسان ناظر.
14 ) اخذ تعهد نامه از مهندسان ناظر، طراح و مجريان لول هكشي گاز در زمينه صحت انجام وظايف و تعهدات و اعطاي اجازه به سازمان نظام استان در زمينه عدم ارجاع كار در صورت كشف تخلف تا زمان تعيين تكليف در مراجع
قضائي و انتظامي (مراجع صالحه).
ج ) شركت گاز استان
1) عقد قرارداد با متقاضيان عمده و تخصيص شماره قرارداد و اشتراك.
2) راهنمايي مجريان متقاضي لوله كشي گاز مشتركان عمده به سازمان نظام استان جهت تشكيل پرونده و تطبيق با شرايط اين شيوه نامه و جلوگيري از فعاليت مجريان فاقد صلاحيت.
3) اعلام اسامي مناطق داراي امكان واگذاري اشتراك گاز به سازمان نظام استان .
4) برقراري جريان گاز با اعلام خاتمه لوله كشي گاز از سوي سازمان نظام استان.
5) اعزام نماينده جهت نظارت بر فرآيند وصل و تحويل جريان گاز به مشتركيني كه لول ه كشي گاز آنها به تأييد سازمان نظام استان رسيده است (با حضور مهندس ناظر).
تبصره: در صورت مشاهده اشكال در كار، گزارش كتبي به سازمان نظام استان جهت اطلاع ارسال خواهد شد.
6) اعلام فهرست شركتهاي عايقكاري گرم و پرتو نگاري مورد به سازمان مسكن استان .
7) اعلام فوري گزارش حوادث گاز به سازمان مسكن استان و سازمان نظام استان جهت اطلاع.
8) تحويل كنتور و ساير تجهيزات انشعاب گاز به مجري يا پيمانكار تحت پوشش شركت گاز پس از اعلام پايان كار لوله كشي گاز از سوي سازمان نظام استان.
ح ) نحوه تعيين صلاحيت مهندس طراح و ناظر
مهندسان متقاضي صلاحيت طراحي و نظارت در صورت احراز شرايط ذيل مي توانند درخواست صلاحيت مورد تقاضا را از سازمان مسكن و شهرسازي استان بنمايند.
1) دوره آموزشي مصوب را طبق سرفصل پيوست شماره ( 3) شيوه نامه گذرانده و حدنصاب قبولي را كسب نموده باشد.
.( 2) ارائه گواهينامه گذراندن دوره كارورزي طبق سرفصل پيوست شماره ( 3
1(يك چهارم) پوند بر اينچ مربع . / 3) داشتن حداقل سه سال سابقه طراحي و نظارت براجراي لوله كشي گاز 4
4) تعهد پذيرش دستور كار طبق ظرفيتي كه سازمان نظام استان به استناد مصوبه هي أت چهار نفره استاني در هر نقطه از استان تعيين مي كند و ارائه تعهدنامه نظارت لوله كشي گاز ساختمان مشتركان عمده طبق فرم پيوست ( 2)
5) نداشتن محكوميت انتظامي درجه سه و به بالا از شوراي انتظامي نظام مهندسي.
تبصره: سازمان نظام استان مكلف است دارندگان صلاحيت را كه به دفعات مرتكب تقصير يا محكوميت در زمينه ارائه خدمات خود شده اند جهت بازنگري در حدود صلاحيتشان به سازمان مسكن و شهرسازي معرفي كنند.
خ ) وظايف و تعهدات مهندس طراح، ناظر و مجري
حداقل وظايف و محدوده صلاحيت مهندسان طراح، ناظر و مجري به شرح پيوست شماره 5 الي 7 خواهد بود كه به امضاي تدوين كنندگان اين شيو هنامه رسيده و در ادوار زماني لازم بدون نياز به اصلاح شيوه نامه، بوسيله طرفهاي امضاء كننده اين شيوه نامه قابل اصلاح و تغيير است.
د ) وظايف و محدوده صلاحيت هيأت 3 نفره گاز استان:
1) اجرائي نمودن مصوبات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي در استان.
2) بحث و بررسي در خصوص حل مسائل پيش آمده در استان و ارائه راهكار اجرائي به ذينفع.
3) تشكيل جلسه و رسيدگي اوليه به هرگونه مشكلات مطروحه و شكوائيه هاي احتمالي از سوي متقاضي، مجري، مهندس ناظر، شركت گاز و ساير دستگاههاي ذيربط.
14- 4 ماده ( 1) و بند 3 - 4) پيشنهاد حق الزحمه نظارت براي مهندسان ناظر ب ه هيأت 4 نفره استاني موضوع بند 1 ماده ( 3) فصل ( 1) مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان (نظامات اداري) .
5) پيشنهاد ظرفيت كاري براي مهندسان طراح و ناظر و مجري به هيأت 4 نفره استاني موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
ذ ) وظايف مشتركان عمده:
1. انتخاب مجري لوله كشي گاز از آخرين ليست اعلام شده در سازمان نظام استان.
2. انعقاد قرارداد با طراح و مجري لوله كشي گاز داراي صلاحيت و پرداخت هزينه ها طبق كاربرگ.
3. مشترك بايد كليه ضوابط و دستورالعمل هاي ايمني استفاده از گاز طبيعي را (با توجه به مسؤوليت هاي مندرج در 17 1 6) رعايت نمايد. اين ضوابط در (پيوست يك راهنماي ايمني) آورده شده است.
4. انعقاد قراداد نظارت بر لوله كشي گاز با ناظرين و پرداخت هزينه نظارت به سازمان استان.
5. پرداخت حق اشتراك ، بهاي كنتور ، رگولاتور ، پست اختصاصي و ساير ملحقات انشعاب گاز.
6. رعايت راهنماي ايمني استفاده از وسايل گاز سوز بخش متقاضيان عمده (پيوست مبحث هفدهم).
7. در ساختمانهاي عمده، نماينده مالكين موظف مي باشد به تعداد واحدها، راهنماي ايمني را تكثير و تحويل مالكين واحدها بدهند.
8. تهيه و تحويل مصالح گازرساني استاندارد و مرغوب به مجري (در صورتيكه با مجري قرارداد بدون تهيه مصالح منعقد نموده باشد).
9. براي تهيه نقشه استفاده از طراح واجد صلاحيت الزامي است. اين طراح كه به انتخاب مالك تعيين مي شود مي تواند مجري كار نيز باشد مشروط به آنكه داراي پروانه اشتغال به كار صلاحيت مذكور باشد.
ماده 3) دوره هاي آموزشي
كليه مهندسان طراح و ناظر لوله كشي گاز موظف به گذراندن دوره هاي آموزشي مطابق سرفصل هاي اعلام شده در پيوست 3 اين تفاهم نامه مي باشند.
ماده 4) نحوه تعيين صلاحيت مجري
1. كليه عمليات اجرايي لوله كشي گاز بايد توسط مجري حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي انجام گردد.
2. اين مجريان بايستي در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشند و موضوع شركت لوله كشي گاز ساختمانهاي عمده قيد شده باشد.
3. ارائه حداقل 3 سال سابقه كار در زمينه اجراي عمليات گازرساني فشار قوي و 10 سال براي فشار ضعيف براي اين شركتها الزامي است.
4. شركتهاي حقوقي كه داراي گواهي صلاحيت اجرا از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و يا شركت گاز براي مجرياني كه در حال حاضر اجراي پروژه هاي مذكور را انجام
ميدهند به مدت 6 ماه با رعايت اين دستورالعمل و استانداردهاي شركت گاز به فعاليت خود ادمه دهند و در سازمان نظام تشكيل پرونده داده و اقدم به اخذ پروانه اشتغال به كار نمايند.
5. نداشتن محكوميت انتظامي.
6. ارائه مدارك قبولي گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه از سازمان نظام استان و كليه عوامل اجرايي مجري بايد داراي پروانه مهارت فني از مراجع ذيصلاح باشند.
7. جوشكاران مجري بايد داراي پروانه صلاحيت درخصوص عمليات جوشكاري فشار قوي از مراجع ذيصلاح (شركت گاز و يا اداره استاندارد) باشند.
8. مجري مي تواند در محدوده استان محل دريافت پروانه فعاليت نمايد و در صورت درخواست فعاليت در استان ديگر با تأييد سازمان نظام هر دو استان بلامانع است.
ماده 5) نكات قابل توجه در دوره بهر هبرداري
1. مشترك بايد كليه ضوابط و دستورالعمل هاي ايمني استفاده از گاز طبيعي را با توجه به مسئوليتهاي مندرج در 6-1-17 ) رعايت نمايد. اين ضوابط در(پيوست يك راهنماي ايمني) آورده شده است. )
2. رعايت راهنماي ايمني استفاده از وسايل گاز سوز بخش متقاضيان عمده (پيوست مبحث هفدهم).
3. هرگونه تغيير در ساختمان محل نصب موتورخانه كه منجر به كم شدن فضا و يا مسدود و يا كم شدن مسيرهاي پيش بيني شده براي تأمين هواي مورد نياز احتراق شود، مجاز نيست.
4. هرگونه تغيير در وسايل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و يا سيستم حرارت مركزي، كه موجب افزايش مصرف گاز بيشتر از پيش بيني اوليه شود، مجاز نيست.
5. هر نوع كنده كاري در مسيرهاي عبور لولة گاز در داخل و يا خارج از ساختمان بايد با آگاهي از مسيرهاي عبور لولة گاز به نحوي انجام شود كه به لوله و پوشش محافظ روي لوله هيچ گونه آسيبي وارد نشود.
6. در صورت صدمه ديدن لولة گاز و يا پوشش روي آن در هنگام كنده كاري، هرگونه تعميرات بايد با اطلاع شركت گاز ناحيه مربوطه انجام شود.
7. كنتور و تنظيم كنندة فشار گاز كه توسط شركت گاز ناحيه نصب شده است، ب ه هيچ وجه نبايد دستكاري شود. در صورت مشاهده هرگونه اشكال در آنها مراتب بايد جهت تعمير و يا سرويس به شركت گاز ناحيه اطلاع داده شود.
8. شير اصلي گاز (بعد از كنتور) به هيچ وجه نبايد بدون اطلاع و هماهنگي كليه مصرف كنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز بايد با حضور و اطلاع كليه مصرف كنندگان و پس از حصول اطمينان كامل از بسته بودن شير گاز كليه نقاط مصرف، انجام شود. براي جلوگيري از بسته شدن اتفاقي اين شير نصب تابلوي هشدار دهنده لازم است.
9. هرگونه دستكاري در لوازم گازسوز، ب ه ويژه تغيير در تنظيم مشعل موتورخانه و يا حس كنندة فشار گاز و هواي مشعل، بايد توسط افراد و يا شركت هاي مجاز انجام شود.
10 . قطع كردن و از مدار خارج نمودن لوازم كنترل و محافظ شعله در سيستم هاي حرارت مركزي مجاز نيست.
11 . از لوله كشي گاز نبايد به منظور اتصال زمين استفاده شود.
 ماده 6
اين شيوه نامه در 6 ماده به انضمام 7 پيوست، توسط كميته مشترك راهبردي تفاهم نامه ابلاغي به شماره 400/420/56830 ، 6/11/87 منعقده في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت تدوين شده است و هرگونه تفسير، توسعه و تجديدنظر به عهده اين كميته مي باشد. مرجع پاسخگويي و نظارت بر اين شيوه نامه دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

 


دریافت فایل