صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات > شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اما 

شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن

ماده1- مقدمه:
در راستاي پياده سازي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به منظور اجرايي نمودن اهداف تفاهم نامه مورخ 1384/05/01 في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نيرو و سازمان نظام مهندسي ساختمان مبني بر ارائه خدمات طراحي، نظارت و اجراي شبكه داخلي برق ساختما نها به منظور همكاري براي حصول اطمينان از اجراي مباحث مقررات ملّي ساختمان كه مرتبط با مهندسي برق و نيز صرف هجويي در مصرف انرژي باشد، اين شيوه نامه در 14ماده و 5 تبصره و 6 پيوست تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 2- چشم انداز و اهداف
1-2 چشم انداز
استفاده از توان تخصصي مهندسان و مجريان جهت طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق داخل كليه اماكن و ايجاد زير ساخت مناسب براي مصرف بهينه برق در اماكن كل كشور.
-2-2 هدف اصلي
پياده سازي ضوابط و الزامات مديريت تقاضا و مصرف برق و اطمينان از كاهش سطح خطر مشتركين و عموم جامعه.
-3-2 اهداف فرعي
- اجراي مباحث مقررات ملّي ساختمان مرتبط با مهندسي برق و استاندارد ها ( طبق چك ليستهاي پيوست) مي باشد.
- اجراي استاندارد شبكه برق داخلي اماكن.
- اجراي كليه دستور العم لها و رويه هاي ابلاغ شده از طرف وزارت نيرو و شركت توانير در خصوص مصرف بهينه برق.
ماده 3- محدوده اجراء : سراسر كشور.
ماده 4- تعاريف
1-4 قانون: منظور قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد.
2-4 مقررات ملّي ساختمان : منظور كليه قواعد و اصول، دستورالعملها و مباحث مقررات ملّي ساختمان كه مرتبط با مهندسي برق مي باشد.
3-4 سازمان كشور: منظور سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد.
4-4 سازمان استان: منظور سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشد.
5-4 دفتر نمايندگي: دفتري كه به نمايندگي از سازمان استان در شهرستان ها و شهرها داير شده است.
6-4 توانير: منظور شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع كشور نيروي برق مي باشد.
7-4 توزيع مربوطه : منظور متولي توزيع نيروي برق در شهرستان و يا استان مربوطه مي باشد.
8-4 مناطق برق : ادارات برق كه زيرمجموعه شركت توزيع يا برق منطقه اي سيستان و بلوچستان و متصدي برق رساني به محدوه ساختمان مورد نظر مي باشند.
-9- 4دفتر اجرايي نظارت برق : دفتري است كه تحت نظارت هيأت مديره سازمان استان تشكيل م ي شود و توزيع كار را راساً بر عهده داشته و يا بر چگونگي نظارت و نحوه توزيع كار در دفاتر نمايندگي نظارت خواهد داشت.
-10-4 كميته كارشناسي حل اختلاف تاسيسأت برق: كميته اي است متشكل از سه عضو پايه يك اصلي برق منتخب هيأت مديره سازمان استان كه وظيفه اصلي آن حل اختلاف بين طراحان، ناظران، مجريان و مالكان است.
-11-4 كميته هماهنگي استان: كميته اي است متشكل از نماينده توزيع مربوطه، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان و سازمان استان كه جهت پيشبرد اهداف تفاه منامه براساس شيوه نامه اجرايي تشكيل م يگردد و مسائل محلي و مشكلات حل نشده در كميته كارشناسي حل اختلاف را بررسي و در صورت امكان طبق مقررات حل، و در غير اين صورت مسائل را طي نامه اي به كميته توسعه تفاهم نامه اعلام مي نمايد.
-12-4 كميته توسعه تفاهم نامه و شيوه نامه: كميته اي است متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت نيرو و سازمان كشور كه حسب مورد و يا اضطرار تشكيل جلسه داده و موارد ارجاعي را بررسي و اتخاذ تصميم م ينمايد. ضمناً سياست هاي لازم را براي توسعه تفاهم نامه اتخاذ و در شيوه نامه اجرايي آن دخالت مي دهد و سپس جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي كند. اعضاي اين كميته توسط دستگاههاي مربوط (براي مدت دو سال) منصوب ميگردند و دبيرخانه آن در وزارت مسكن وشهرسازي (دفتر امور مقررات ملّي ساختمان) مستقر است.
13-4 دوره هاي آموزشي: دوره هايي است كه توسط دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي شركت توانير براي مهندسان طراح و ناظر برق برنامه ريزي و تدوين مي گردد، سپس جهت برگزاري به سازمان كشور ابلاغ ميگردد.
تعيين حدود صلاحيت و چگونگي انتخاب مدرسان دوره هاي آموزشي و مجريان آموزش هاي حرفه اي برعهده كميته آموزش سازمان استان ميباشد كه با هماهنگي كميته توسعه تفاهم نامه صورت مي گيرد.
14-4 مهندس طراح و ناظر : مهندسان برق داراي پروانه اشتغال به كار (اصلي براي مهندسان طراح) در پايه هاي يك، دو و سه كه دوره و يا دور ه هاي آموزشي موضوع بند (14-4) اين شيوه نامه را گذرانده باشند.
15-4 مجريان : اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه دوره هاي آموزشي مصوب را گذرانده باشند و صلاحيت آنها در اجراي تأسيسات برقي ساختمان توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأييد شده باشد. مجريان تجربي كه داراي پروانه كسب تسجيل شده مي باشند پس از گذراندن دوره هاي آموزشي مصوب در حوزه شمول اين ماده قرارخواهند گرفت. ٢
تبصره1 : مجريان تجربي داراي پروانه كسب تسجيل شده موظفند ظرف حداكثر يكسال پس از ابلاغ اين شيوه نامه دوره هاي آموزشي مصوب را گذرانده و توسط سازمان استان تعيين صلاحيت شوند.
تبصره2 : كليه عوامل اجرايي مجري بايد داراي پروانه مهارت فني از اداره كل آموزش فني و حرف هاي استان باشند. مجري حق بكارگيري عوامل اجرايي بدون پروانه مهارت فني را ندارد.
16-4 امور مشتركين: واحدي در توزيع مربوطه و يا مناطق برق سراسر كشور مي باشد كه متقاضي جهت تقاضاي نصب انشعابات برق به آن مراجعه مي كند.
17-4 متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابات برقي و يا تغيير در قدرت انشعاب و ظرفيت قراردادي را درخواست نموده، ليكن هنوز درخواست وي انجام نشده باشد.
18-4 ظرفيت قراردادي : عبارت است از قدرتي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد برحسب كيلووات مي باشد. اين ظرفيت در واحدهاي مسكوني بر اساس ضوابط مصوب تعيين م يگردد و در مورد ساير كاربري ها (غيرخانگي) در صورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط و بر اساس درخواست متقاضي يا مشترك و برحسب كيلووات تعيين مي گردد.
19-4 گروه هاي ساختماني: گروه هاي ساختماني جهت واگذاري برق به شرح جدول ذيل:

طبقه بندی

گروه ساختمان

نوع ساختمان

ردیف

يك تا دو طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا 600 متر مربع

الف

 

مسكوني- تجاري- عمومي
خاص و صنعتي

 

 

1

 

 

 

سه تا پنج طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا 2000 متر مربع

ب

شش تا ده طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا 5000 متر مربع

ج

بيش از ده طبقه ارتفاع از روي زمين و زيربنا بيش از 5000 متر مربع

د


20-4 ساختمانهاي مسكوني: ساختمانهايي كه براي سكونت در يك واحد و يا مجتمع چند واحدي طراحي و اجرا مي گردد. (مطابق جدول 1)
21-4 ساختمانهاي عمومي: ساختمان هايي كه براي ارائه خدمات به عموم طراحي و اجرا شده، نظير ساختمان هاي .(آموزشي، اداري، خدماتي، فرهنگي، مساجد، هتل ها و مسافرخانه ها، مراكزتجاري، بهداشتي، درماني و...(مطابق جدول 1)
22-4 ساختمان هاي خاص: ساختمان هايي كه معمولاً مورد مراجعه عمومي مردم نيست ولي كاربرد خاصي دارند از .(جمله نگهداري اسناد مهم، مراكز اطلاعاتي، زندان ها، باغات، باغچ هها و ... (مطابق جدول 1)
23-4 ساختمان هاي صنعتي: ساختمان هايي كه در آن كارهاي توليدي و صنعتي انجام م يشود مانند كارگاه ها، . (كارخانجات، آزمايشگاه ها و ... (مطابق جدول 1)
24-4 دستورالعمل: منظور كليه دستورالعمل ها، بخش نامه ها و روي ههاي ابلاغي به برق هاي منطقه اي و شرك تهاي توزيع توسط شركت توانير و وزارت نيرو مي باشد.
25-4 تأسيسات برق اماكن: مجموعه تجهيزات و شبكه بعد از كنتور برق شامل لول هكشي ، سيم كشي،كابل كشي، چراغها، پريزها و ساير سيستمهاي برقي و تمامي سيستمهاي جريان ضعيف مي باشد.
26-4 شبكه برق : منظور شبكه برق رساني متعلق به شركت توزيع و يا برق منطق هاي مي باشد.
ماده 5- حدود صلاحيت ناظران برق:
طبق مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان و آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
ماده 6- تعيين صلاحيت مجريان تجربي تأسيسات برق ساختمان:
كميته هماهنگي استان مطابق مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان و آئي ننامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نسبت به تعيين نحوه و حدود صلاحيت مجريان تجربي تأسيسات برق ساختمان اقدام خواهد كرد.
تبصره 1: مجريان ذكر شده در ماده 6 فقط صلاحيت اجراي تاسيسات برق داخلي اماكن را دارا خواهند بود.
ماده 7 گردش كار
-1-7 مالك ساختمان پس از دريافت دستور تهيه نقشه اقدام به تهيه نقشه هاي معماري و سازه توسط مهندسين مربوطه مي نمايد. مهندس طراح برق با اخذ نقشه هاي معماري اقدام به برآورد قدرت مورد نياز با اخذ نظر مهندس تأسيسات مكانيكي(جهت رعايت مفاد آئين نامه تكميلي تعرف ههاي برق)، بررسي وضعيت ساختمان از نظر رعايت حريم شبكه برق و طراحي نقشه هاي برق مي نمايد.
تبصره : مراتب لزوم صدور تائيديه مهندس ناظر كه ممهور به مهر سازمان استان ميباشد جهت ارائه به توزيع مربوطه مي بايست در كليه نقشه هاي برق توسط مهندس طراح درج شود.
-2-7 مالك به همراه نقشه طراحي برق و فرم شماره 1 كه توسط مهندس طراح برق تهيه شده است به شركت توزيع مربوطه مراجعه مي نمايد.
-3-7 شركت توزيع مربوطه موظف است در مدت 7 روز كاري وضعيت ساختمان را از نظر نحوه رفع حريم و تأمين برق (واگذاري پست توزيع ، محل نصب كنتور و ....) به مالك اعلام نمايند . در صورت عدم نياز به تغييرات درطراحي معماري، توزيع مربوطه اقدام به صدور ت أييديه امكان واگذاري برق ساختمان به مالك جهت مراجعه به سازمان استان يا مراجعه به شهرداري جهت تهيه پروانه مي نمايد.
-4-7 در صورت نياز به تغييرات در طراحي معماري ( به دليل واگذاري پست و يا رفع حريم شبكه برق ) مال ك، نامه موارد اصلاحي توزيع مربوطه را به طراح برق، معماري و سازه تسليم كرده و از آنها درخواست تغييرات لازم مي نمايد. پس از اع مال تغيي رات، طرح ويرايش شده بهمراه قدرت درخواستي به توزيع مربوطه اعلام م ي گردد . در صورتيكه تغييرات اعمال شده مطابق با شرايط اعلامي باشد توزيع مربوطه با نامه اي امكان واگذاري برق را به مالك اعلام مي كند.
-5-7 در اين مرحله مالك بهمراه نامه ت أئيد توزيع مربوطه به سا ز مان استان و يا شهرداري جهت صدور پروانه ساخت مراجعه مي نمايد. پس از صدور پروان ه ، مالك به توزيع مربوطه مراجعه و در خصوص عقد قرارداد برق دوره ساخت و ساز و برق هاي دائم خود اقدام مي نمايد.
6-7 - سازمان استان با توجه به نامه ارسالي توزيع مربوطه اقدام به انتخاب مهندس ناظر نموده و ناظر را به مالك معرفي مي نمايد.
-7-7 ناظر با حضور م ؤثر خود در تمامي مراحل ساخت و ساز وفق نقشه طراحي ( بازنگري در طراحي با نظر طراح برق در صورت نياز ) و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نظارت مي كند.
-8-7 در صورتيكه ساختمان در حال ساخت باشد پس از اطلاع رساني توزيع مربوطه/شهرداريها/ سازمان استان، مالك به اداره برق مراجعه و اداره برق وضعيت برق ساختمان را از نظر قدرت مورد نياز و حريم شبكه الكتريكي بررسي مي كند. در صورت نياز به تغيير در ساختمان (به علت حريم شبكه و يا واگذاري پست) تغييرات به مالك ابلاغ مي گردد. مالك موظف است نسبت به انجام اصلاحات با نظر مهندسين طراح معمار، سازه و برق اقدام كند. اين نوع ساختمانها در هر مرحله از ساخت كه باشد پس از اعلام توزيع مربوطه، مي بايست اقدام به تعيين مهندس ناظر از طريق سازمان استان نمايند و مهندس مذكور نيز وظايف خود را به نحوه مقتضي انجام دهد. بديهي است واگذاري انشعاب برق به اين دسته از ساختمانها نيز بدون تأئيديه ناظر برق انجام نخواهد شد.
تبصره: بند فوق فقط شامل ساختمانهايي كه قبل از ابلاغ اين آئين نامه ، شروع به ساخت و ساز كرده اند مي باشد.
-9-7 در صورت بروز هرگونه نقص و اشكا ل در مراحل اجر ا ، ناظر موظف اس ت مراتب را كتب اً به مال ك ساختمان جهت اصلاح اعلام نمايد.
10-7 مالك پس از دريافت تأييديه و كسب نقشه ازبيلت (چون ساخت) تأييد شده توسط ناظر، جهت برقراري اشتراك به منطقه برق مراجعه مي نمايد.
11-7 مناطق برق از برقراري انشعاب برق ساختمان هايي كه فاقد تأييديه ناظرين برق باشند خودداري خواهد نمود. ٥
12-7 مبلغ حق الزحمه نظارت با عنايت به ماده 117 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام شده و يا خواهد شد ميباشد و هزينه ديگري از بابت اجراي اين شيوه نامه مطالبه نميگردد.
-13-7 نحوه توزيع كار نظارتي بين ناظرين توسط دفتر اجرايي نظارت برق انجام مي گيرد.
14-7 سازمان هاي استان همه ساله گزارش عملكرد ناظرين را به كميته توسعه تفاهم نامه ارائه خواهند نمود.
15-7 فرم هاي چك ليست ، اشكالات و تأييديه ، توسط شوراي مركزي و اخذ تأييد شركت توانير تهيه و به سازمان هاي استان ارسال خواهد شد.
16-7 مسئوليت حرفه اي و حقوقي تأييديه هاي صادره به عهده ناظر مربوطه خواهد بود.
17-7 منطقه / امور برق توزيع مربوطه در صورت مشاهده هر گونه كوتاهي و بي توجهي در امر طراحي و نظارت مراتب را مشروحاً جهت پيگيري به سازمان استان اعلام خواهد نمود.
18-7 در صورت اعلام هر نوع تخلف در طراحي و نظارت تأسيسات برق از طرف توزيع مربوطه، مالك و يا هر مرجع ديگر به سازمان استان ، مراتب توسط شوراي انتظامي سازمان استان رسيدگي و حكم صادره كتباً به طرفين ارسال خواهد شد.
19-7 در صورتي كه كار اجرا شده ناقص و يا داراي اشكال باشد، ناظر ايرادات را به صورت كتبي به مجري/ مالك اعلام مي كند و پس از رفع نقص، تأييديه توسط ناظر صادر و پس از ممهور شدن به مهر سازمان استان معتبر خواهد بود. در صورتيكه پس از سه بار اعلام نواقص يا اشكال به مجري/ مالك، تأسيسات برق اجرا شده توسط ناظر تائيد نشود، كميته كارشناسي حل اختلاف تشكيل و جهت جلوگيري از مسايل آتي، اتخاذ تصميم لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره : در صورت عدم حصول توافق، مراتب به كميته هماهنگي استان ارجاع خواهد شد. در اين صورت نظر كميته هماهنگي استان قطعي و لازم الاجر است.
ماده 8- شيوه پذيرش و آموزش ناظران :
1-8 برنامه آموزش مهندسان: براساس مباحث مقررات ملّي ساختمان (مباحث مرتبط با مهندسي برق)، مقررات، بخشنامه ها، رويه ها و دستورالعمل هاي آموزشي ابلاغ شده لاز مالاجرا از سوي وزارت مسكن و شهرسازي، شركت توانير و سازمان كشور طرح مي شود و سرفصل هاي آموزشي توسط دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي به پيشنهاد كميته توسعه تفاهم نامه بررسي و تصويب خواهد شد.
2-8 برنامه آموزشي براي مجريان: اين برنامه شامل مفاد اجرايي مباحث مقررات ملّي ساختمان (مباحث مرتبط با مهندسي برق) و مفاد اجرايي مقررات، بخشنامه، رويه ها و دستورالعمل هاي آموزشي تعيين شده لازم الاجرا توسط شركت توانير و سازمان كشور است. ٦
ماده 9- شيوه توزيع كار بين ناظران:
1-9 دفتر اجرايي نظارت برق راساً و يا از طريق دفاتر نمايندگي در دهه اول هر ماه تعدادي كاربرگ با شماره سريال جهت ثبت كارهاي ارجاعي با ظرفيت تعيين شده ( طبق نظام نامه مصوب سازمان استان ) در اختيار ناظران قرار مي دهد.
در صورتي كه كارهاي ارجاعي به دفاتر نظارت كمتر يا بيشتر از ظرفيت تعيين شده باشد،كميته اجرايي تصميم گيري مقطعي خواهد كرد و كارها را عادلانه بين مهندسان شاغل در آن دفاتر تقسيم خواهد نمود.
2-9 تعداد كار ارجاعي بايد در دفاتر ثبت شود كه بتوان توسط آن كاربرگ را كنترل نمود تا كار ارجاعي از ظرفيت تعيين شده تجاوز نكند.
3-9 پس از تكميل پرونده و ثبت آن، از طريق كميته اجرايي به ناظر اطلاع داده مي شود تا براي اخذ پرونده مراجعه نمايد، بديهي است اگر ظرف مدت 48 ساعت مراجعه نكند از ناظرديگر خواسته م يشود تا وظيفه نظارت را به عهده بگيرد.
4-9 در صورت ارجاع كار از طريق دفاتر نمايندگي اگر بطوركلي تعداد كار ارجاع شده از طرف متقاضيان به دفاتر نمايندگي بيش از ظرفيت كاري ناظران شاغل در آن دفتر باشد، كتبا" از ساير دفاتر نمايندگي تقاضاي همكاري م يشود تا مشكل حل شود.
5-9 مجري حقيقي يك پروژه نمي تواند بر كار اجرايي خود نظارت داشته باشد.
6-9 هيچكدام از اعضاي رسمي يا غير رسمي مجريان حقوقي نمي توانند بر كار اجرايي خود نظارت كنند.
7-9 رؤساي دفاتر نمايندگي و كاركنان آن كه داراي صلاحيت طراحي، نظارت باشند نمي توانند در محدوده جغرافيايي دفتر نمايندگي كار اجرا و يا نظارت بپذيرند.
-8-9 در پايان هر فصل دفاتر نمايندگي موظف به اعلام ميزان فعاليت هر ناظر به كميته هماهنگي استان مي باشند.
ماده 10- ارتقاء فرهنگ عمومي
ضروري است وزارت نيرو و شركت توانير و توزي ع هاي مربوطه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان كشور و استان و دفاتر نماين د گي نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ عمومي در زمينه اجرايي شدن مفاد اين تفاهم نامه از طريق وسايل ارتباط جمعي و امور تبليغي اقدام نمايند.
ماده 11- زمان اجراء
اين شيوه نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.
ماده 12- مسئول حسن اجراء
كميته هماهنگي استان مسئول حسن اجراي اين شيوه نامه مي باشد.
ماده 13- تعرفه خدمات مهندسي
تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب ساير تعرفه هاي خدمات مهندسي توسط وزارت مسكن و شهرسازي در سه ماهه چهارم هر سال براي سال بعد تعيين و جهت اجرا به سازمان كشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- مفاد شيوه نامه:
اين شيوه نامه شامل (14) ماده و (5) تبصره و (6) پيوست در تاريخ 22/4/89 89 با امضاي مدير كل امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرساز ي ، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و مدير كل دفتر نظارت بر توزيع توانير وزارت نيرو مورد تصويب قرارگرفت . هرگونه تفسير، توسعه و تجديد نظر به عهده كميته توسعه تفاهم نامه مي باشد. مرجع اظهار نظر رسمي و پاسخگويي به ابهامات و نظارت عاليه بر اين شيوه نامه دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
 

 


دریافت فایل