صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات > فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز معتبر آموزشی 

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز معتبر آموزشی

 

فهرست دانشگاههاي دولتي داراي حداقل يكي از رشته هاي مهندسي
موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 

رديف

نام دانشگاه

رديف

نام دانشگاه

1

اراك

34

هنر تهران

2

اروميه

35

فردوسي مشهد

3

اصفهان

36

قم

4

ايلام

37

كاشان

5

بجنورد

38

كردستان - سنندج

6

بوعلي‌سينا- همدان

39

گيلان - رشت

7

بيرجند

40

لرستان - خرم‌آباد

8

بين‌المللي امام‌‌خميني(ره)- قزوين

41

مازندران- بابلسر

9

تبريز

42

محقق اردبيلي

10

تربيت معلم آذربايجان- تبريز

43

ملاير

11

تفرش

44

هرمزگان - بندرعباس

12

تهران

45

هنراسلامي تبريز

13

خليج‌فارس - بوشهر

46

هنر اصفهان

14

رازي- كرمانشاه

47

ولي‌عصر (عج) رفسنجان

15

زابل

48

ياسوج

16

زنجان

49

يزد

17

سمنان

50

امام حسين (ع)- تهران

18

سيستان و بلوچستان

51

دانشكده فني و مهندسي اراك -دانشگاه علم و صنعت ايران

19

شاهد - تهران

52

مجتمع آموزش عالي جندي شاپور- دزفول

20

شهركرد

53

مركز آموزش عالي فسا

21

شهيد باهنر- كرمان

54

دانشگاه آيت‌الله بروجردي - بروجرد

22

شهيد بهشتي- تهران

55

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران

23

شهيد چمران اهواز

56

دانشگاه تربيت معلم تهران - كرج

24

شيراز

57

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

25

صنعتي اميركبير

58

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

26

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

59

دانشگاه صنعتي سيرجان

27

صنعتي اروميه

60

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

28

صنعتي اصفهان

61

دانشگاه صنعتي قم

29

صنعتي بابل

62

دانشگاه گلستان گرگان

30

صنعتي بيرجند

63

دانشگاه مراغه

31

صنعتي شاهرود

64

مجتمع آموزشي عالي بهبهان

32

صنعتي شريف

65

مجتمع آموزشي عالي فني و مهندسي بناب

33

علم و صنعت ايران تهران

66

مجتمع آموزشي عالي فني و مهندسي قوچان

 

مراكز معتبر آموزشي

رديف

عنوان مركز

1

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

2

جهاد دانشگاهي واحد تهران

3

جهاد دانشگاهي واحد قم

4

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

 

فهرست مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي

داراي حداقل يكي از رشته‌هاي مهندسي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

رديف

نام دانشگاه و مؤسسات

1

دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

2

دانشگاه شيخ‌بهائي - اصفهان

3

دانشگاه علم و فرهنگ - تهران

4

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد

5

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدونكنار

6

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد

7

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - خوزستان

8

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد

9

مؤسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد

10

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

11

مؤسسه غيرانتفاعي ساريان - ساري

12

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد

13

مؤسسه غيرانتفاعي شمال - آمل

14

مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران

15

مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل

16

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان

17

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان

18

مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان- نور

19

مؤسسه غيرانتفاعي هدف - ساري

20

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان - آق‌قلا

21

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري- مشهد

22

مؤسسه غيرانتفاعي ايرانيكا- امير كلا - مازندران

23

مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي

24

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان

25

مؤسسه غيرانتفاعي پرتو - زاهدان

26

مؤسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز

27

مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان

28

مؤسسه غيرانتفاعي سراج- تبريز

29

مؤسسه غيرانتفاعي شمس- گنبد

30

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران- بابل

31

مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور

32

مؤسسه غيرانتفاعي كمال‌الملك - نوشهر

 

فهرست واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، داراي حداقل يكي از رشته‌هاي مهندسي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

رديف

نام دانشگاه

رديف

نام دانشگاه

1

اراك

17

قزوين

2

اروميه

18

كرمان

3

اردبيل

19

گرگان

4

ايلام

20

ساري

5

اهواز

21

مشهد

6

بجنورد

22

همدان

7

بيرجند

23

سمنان

8

بندرعباس

24

علوم و تحقيقات فارس

9

بوشهر

25

سنندج

10

تبريز

26

شيراز

11

تهران غرب

27

كرج

12

تهران جنوب

28

يزد

13

تهران مركزي

29

شهر كرد

14

علوم و تحقيقات تهران

30

كرمانشاه

15

زنجان

31

ياسوج

16

زاهدان

 

 

<<بازگشت