صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > معماری > نمونه سوالات معماری 

نمونه سوالات سالهای گذشته رشته معماری

  آزمون نظام مهندسی معماری (تخصصی) - تستی

آذر ماه 1390

  آزمون نظام مهندسی معماری (جزئیات اجرایی ساختمان) - تستی

  آزمون نظام مهندسی معماری (عمومی)

  آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

شهریور ماه 1391

  آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

اسفند ماه 1391

  آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

 آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

آذر ماه 1392

 آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

 آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

خرداد ماه 1393

  آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

آبان ماه 1393

  آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

مرداد ماه 1394

 آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

بهمن ماه 1394

  آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

شهریور ماه 1395

 آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

 آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

اسفند ماه 1395

 آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

مهر ماه 1396

  آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)