صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > عمران > نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی عمران 

 

نمونه سوالات سالهای گذشته رشته عمران

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

آذر ماه 1390

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

شهریور ماه 1391

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

اسفند ماه 1391

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

آذر ماه 1392

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

خرداد ماه 1393

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

آبان ماه 1393

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

مرداد ماه 1394

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

 آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

بهمن ماه 1394

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

شهریور ماه 1395

 آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

اسفند ماه 1395

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

  آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

مهر ماه 1396

  آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

  آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)