صفحه اصلی > آزمون کاردان های فنی ساختمان > تأسیسات مکانیکی > نمونه سوالات آزمون های حرفه ای کاردان های فنی 

سوالات مرداد سال 94

سوالات بهمن سال94


دریافت فایل


دریافت فایل

سوالات خرداد سال 93

سوالات آبان سال 93


دریافت فایل


دریافت فایل

سوالات اسفند سال 91

سوالات آذر سال 92


دریافت فایل


دریافت فایل

سوالات آذر سال 90

سوالات شهریور سال91


دریافت فایل


دریافت فایل