مواد آزمون کارشناسی ماده 27

 


:: مواد آزمون براي همه رشته ها يكسان و مواد اختصاصي هر يك از رشته ها به صورت جداگانه خواهد بود :

مواد عمومي عبارتند از :

- محتواي قانون نظام مهندسي و آيين نامه هاي اجرائي آن
- قانون تملك آپارتمان ها
- قانون مالك و مستاجر و آيين نامه آن
- مجموعه قوانين شهرداريها و نوسازي و عمران
- مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملي ساختمان
- مقررات ايمني سازمان آتش نشاني
- مقررات بيمه در قراردادهاي ساخت و ساز
- شرايط عمومي پيمان
- شرح خدمات و قراردادهاي همسان و غيرهمسان
* ضريب مواد عمومي در آزمون 1 مي باشد.

مواد اختصاصي عبارتند از :

- كتب علمي و فني دانشگاهي معتبر در حد ليسانس
- هندبوك هاي معتبر و پذيرفته شده ايراني و بين المللي
- مقررات ملي ساختمان مرتبط با رشته مربوطه
- مشخصات فني منتشره سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق
- استانداردهاي ملي
- تصويب نامه ها، قوانين و آيين نامه هاي جاري كشور
- اصول متره و برآورد
- تشخيص علل خرابي ساختمان
- تاسيسات و ساير طرح ها به تناسب رشته قوانين ثبتي ارزيابي و اجاره بها، سرقفلي و ...

* ضريب مواد اختصاصي در آزمون 2 مي باشد.

*آزمون ها به صورت جزوه آزاد می باشد.

*در حين آزمون نمي‌توان از laptap استفاده نمود ولي همراه داشتن ماشين حساب بلامانع خواهد بود.