آزمون ماده ٢٧ کارشناسان عمومی

 

ماده 27 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان


:: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شركت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

مصوب 22/12/1374 مجلس شورای اسلامی