صفحه اصلی > آزمون کارشناسی رسمی دادگستری > گروه ها، صلاحیت کارشناسی و تعرفه دستمزدها 

گروه ها ، صلاحیت کارشناسی و تعرفه دستمزدها

تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1392

عناوین ، شرح صلاحیت ها و شرایط احراز صلاحیت گروه های 12 گانه کارشناسی